सूर्यग्रहणांचे प्रकार

सूर्यग्रहणाचे एकूण तीन प्रकार आहेत.

१. खग्रास
२. खंडग्रास  आणि
३. कंकणाकृती


खग्रास सूर्यग्रहण केव्हा होते? :
चंद्र पृथ्वीच्या जास्तीत जास्त जवळ (म्हणजे सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकेल एवढा) आला की होणार्‍या सूर्यग्रहणाला खग्रास म्हणतात.


साधारणपणे खग्रास सूर्यग्रहण असे दिसते:


खग्रास सूर्यग्रहणात डायमंड रिंग दिसते ती अशी:


खग्रास सूर्यग्रहणात डायमंड रिंग एकदम स्पष्ट दिसते.

कंकणाकृती सूर्यग्रहणात चंद्रबिंबाचा आकार लहान असल्याकारणाने सूर्य संपूर्ण झाकला जात नाही. म्हणून डायमंड रिंग नाही दिसत.

कंकणाकृती सूर्यग्रहण केव्हा होते? :
चंद्र पृथ्वीच्या जास्तीत जास्त लांब (म्हणजे सूर्यबिंबा मध्ये पूर्णपणे मावू शकेल एवढा) आला की होणार्‍या सूर्यग्रहणाला कंकणाकृती म्हणतात

साधारणपणे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असे दिसते:


खंड-ग्रास सूर्यग्रहण केव्हा होते? :
याचा चंद्र पृथ्वीपासून किती अंतरावर आहे याच्याशी संबंध नसतो.
थोडक्यात ज्या सूर्यग्रहणात चंद्र हा सूर्याला पूर्णपणे व्यापू शकत नाही त्या सूर्यग्रहणाला खंड-ग्रास म्हणतात. (कंकणाकृती हे देखील खंडग्रासच आहे. फक्त यात संपूर्ण रिंग दिसते म्हणून हा प्रकार वेगळा गृहीत धरला जातो.)


साधारणपणे खंड-ग्रास सूर्यग्रहण असे दिसते: